Contacts Us

Schools and Departments
Name
Tel &E-mail
Zhu, Xuedong
64252021   xdzhu@ecust.edu.cn
Graduate School
Li,Xiaoming
Academic Affairs Office
Peng, Xinchu
Science and Technology Office
Ren,Hu
64252997   yimhao@ecust.edu.cn
International Affairs Office
Bao, Hua
64252760   baohua@ecust.edu.cn
College of International Education
Jin, Weiguo
64252769   ies@ecust.edu.cn
Office for Hong Kong, Macao and Taiwan Affairs
Ye, Xiaosong
64251193   xsye@ecust.edu.cn 
School of Chemical Engineering
He, Chongheng
64252694   chhe@ecust.edu.cn
School of Biotechnology
Xu, Jianhe
School of Chemistry and Molecular Engineering
Zhang, Jinlong
64252062   jlzhang@ecust.edu.cn
School of Materials Science and Engineering
Lang, Meidong
64253916   mdlang@ecust.edu.cn
School of Mechanical and Power Engineering
An, Qi
64251834   anqi@ecust.edu.cn
School of Information Science and Engineering
Wang, Huifeng
School of Resources and Environmental Engineering
Huang, Guangtuan
School of Science
Liu, Zhaohui
64252308   l1002@sina.com
School of Foreign Languages
Wang, Hui
64252203
School of Business
Huang,Lujin
64251656   reginah@sina.com
School of Social and Public Administration
Yu, Weigang
School of Art, Design and Media
Chen,Hong
64253226   hchen@ecust.edu.cn
School of Humanities
Xiong, Wansheng
64252105   zhangkun729@126.com
Department of Physical Education
Geng, Yuanyuan
64252919   tyg@ecust.edu.cn
College of Continuing Education
Zhang,Dezhen
School of Pharmacy
Tang, Yun
64251052   ytang234@ecust.edu.cn
Sino-German College of Technology
Wu, Wei
67267042   wuwsh@online.sh.cn

 


East China University Of Science And Technology
Shanghai, China Meilong Road 130, 200237